PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI VULKANIZESTVO GROŠ ORGANIZATOR

1. člen
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »LETNA VINJETA 2018« katere organizator je družba GROŠ d.o.o., Zasavska cesta 74, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju organizator).
Ponudnik storitve je 12MEDIA d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična številka 3315177, ID za DDV: SI95913025. Odgovornost za tehnično delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi družba Sedem d.o.o., telefon: 08 200 12 81. Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 15:00.
Z uporabo SMS storitve „GROŠ“ se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na www.vulkanizerstvo-gros.com

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE
2. člen
Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije, v času od od 14.12.2017 do 14.1.2018 24:00
Namen organiziranja nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje blagovne znamke GROŠ.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na internetnem naslovu www.vulkanizerstvo-gros.com
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na sledeč način:
Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da v obdobju od 14.12.2017 do 14.1.2018 24:00 pošlje SMS s ključno besedo GROSna 3131, objavljeno na www.vulkanizerstvo-gros.com in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, znamka vozila, letnik vozila in mobilno številko). Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje 1x.

SMS sporočila, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo upoštevala v nagradnem žrebanju.
4. člen
V žrebanju nagrade sodelujejo prijave, prejete v času trajanja nagradne igre. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

5. člen
Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.vulkanizerstvo-gros.com

NAGRADNI SKLAD

6. člen
V finalnem žrebanju 15.01.2018 se med vsemi sodelujočimi, ki so sodelovali od 14.12.2017 do 14.1.2018 24:00, izžreba glavna nagrada : 1 x LETNA VINJETA 2018

Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu in mobilni aplikaciji so simbolične narave.

CENIK SMS SPOROČIL
7. člen
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev (Telekom Slovenije, A1in Telemach). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki/ A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach, so za uporabnika brezplačni. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
IMS Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemska spo. 0
IMS Ključna beseda Info. na zahtevo IMS 1 0
IMS SMS Poštar Naročene IMS informacije 0

REBANJE NAGRAD
8. člen
Žrebanje glavne nagrade je 15.01.2018. GLAVNA NAGRADA: 1 x LETNA VINJETA 2018.

V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi, ki pošljejo GROS na 3131 in potrdijo splošne pogoje v času od 14.12.2017 do 14.01.2018 do 24.00

Dobitnik bo izžreban iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo organiziral in izvedel organizator storitve. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik.

V primeru, da je posameznikova Prijava neveljavna, se izžreba novi dobitnik.

9. člen
O poteku žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število Prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, ime in priimek, naslov dobitnika in naziv nagrade. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.
DOBITNIKI NAGRAD
10. člen

Ime in priimek dobitnika bo objavljeno na www.vulkanizerstvo-gros.com najkasneje v 8 dneh po žrebanju. Nagrajenec bo o prejeti nagradi obveščen z brezplačnim SMS sporočilom ali po telefonu, najpozneje v roku 5 dni od dneva žrebanja, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s ključno besedo. Dobitnik nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša, da se njegovo ime in priimek ter prejeta nagrada objavi na omenjeni spletni strani.

PREVZEM NAGRAD
11. člen

Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 15. dneh po obvestilu (SMS sporočilo/telefonski klic), posreduje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko na naslov GROŠ d.o.o., Zasavska cesta 74, 1231 Ljubljana Črnuče s pripisom SMS NAGRADNA IGRA.

Če se dobitnik nagrad na obvestilo (SMS sporočilo/telefonski klic) najkasneje v 7. dneh od dneva obvestila ne bo odzval, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu izžrebancu, za katerega veljajo isti pogoji in roki. Organizator je v tem primeru prost vsakršnih obveznosti do prvotnega nagrajenca. Nagrado bo prejemnik prejel po dogovoru z organizatorjem.
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo, razen prevzema nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Tedenskih in glavne nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.
Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan dostaviti podatek o svoji davčni številki.
Z dobitnikom nagrade bo po potrebi sklenjen poseben dogovor ali izjava o prevzetju nagrade.
V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu.
V kolikor dobitnik v določenem roku ne prevzame nagrade, ga organizator pisno obvesti ter mu določi dodatni rok 15 dni za prevzem nagrade. V kolikor dobitnik tudi v dodatnem roku ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.)

PRENEHANJE OBVEZ
12. člen
S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE
13. člen
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.
ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV
14. člen

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju in Sedem d.o.o. uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec dovoljuje, da organizator in Sedem d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator in Sedem d.o.o. hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Organizator si pridržuje pravico, da v medijih in na svoji spletni stani objavi ime nagrajenca.

Mobilna SMS skupnost GROŠ
15. člen
Uporabniki, ki sodelujejo s poslanim SMS-sporočilom, bodo včlanjeni v brezplačno SMS skupnost GROŠ d.o.o., kar pomeni, da bodo prejemali obvestila in informacije o drugih SMS-akcijah, novostih, ipd. iz obeh skupin. Uporabnik te storitve bo prejel največ 4 SMS-sporočila mesečno, sporočilo pa bo vedno vsebovalo koristno informacijo. Vsak član se iz SMS-skupnosti lahko kadarkoli odjavi, tako da na številko 3131 pošlje SMS-sporočilo z vsebino GROS STOP Povratna SMS-sporočila iz SMS skupnosti GROŠ (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna.

Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.
RAZNO
16. člen
Ponudnik storitve 12MEDIA d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.
Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter plačilom dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre. Tovrstne reklamacije in morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko sporoča organizatorju storitve.

KONČNE DOLOČBE
17. člen
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša.
Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani www.vulkanizerstvo-gros.com
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.vulkanizerstvo-gros.com
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Trzin, 14.12.2017

Organizator:
GROŠ d.o.o.

Zasavska cesta 74, 1231 Ljubljana-Črnuče